ГОДИШНИ ОТЧЕТИ

ОТЧЕТ ЗА ПЛАТЕЖОСПОСОБНОСТ И ФИНАНСОВО СЪСТОЯНИЕ

НА ЗАСТРАХОВАТЕЛНА КОМПАНИЯ ЮРОАМЕРИКАН АД

2015 г.

 

І. Юридически статут - описание на дейността и резултатите от дейността

ЗАСТРАХОВАТЕЛНА КОМПАНИЯ ЮРОАМЕРИКАН АД е акционерно Дружество учредено на 27.07.2004 год. Под името “ЗЗД – ПЛАНЕТА” ЕАД, с едностепенна система на управление

ЗАСТРАХОВАТЕЛНА КОМПАНИЯ ЮРОАМЕРИКАН АД е лицензирано акционерно Дружество за извършване на застрахователна дейност, с Решение №238-ОЗ/27 февруари 2014 год. на Комисията по финансов надзор. То притежава лиценз за извършване на застраховане по т. 2 от Раздел ІІ, буква „А” на Приложение №1, към Кодекса за застраховане – застраховка „Заболяване” с покрит риск - обезщетения. Адреса на управление и кореспонденция е: София 1408, община „Триадица“, ЖК „Иван Вазов“, ул. „Емил Берсински“ 12, e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите..

 

Дружеството има едностепенна система на управление и се представлява от:

 

 Стефан Христов Софиянски

Главен изпълнителен директор


Дилян Никифоров Петров

Изпълнителен директор


Лазар Георгиев Георгиев

Изпълнителен директор

 

Нетни финансови приходи

 

Годината Годината
завършваща на 31.12.2015 

Годината Годината
завършваща нa на 31.12.2014

Приходи от лихви по депозити

 

 7 хил.лв.  129 хил.лв.

Приходи от лихвени плащания по облигационни емисии и ДЦК

 

 19 хил.лв.   19 хил.лв.

Приходи от преоценки на финансовиактиви и инструменти

 

 41 хил.лв.  34 хил.лв.

Всичко:

67 хил.лв. 182 хил.лв.

 

Нетни финансови разходи

 

Годината Годината 
завършваща на 31.12.2015 

Годината Годината 
завършваща нa на 31.12.2014

Загуби от преоценки на финансови активи и инструменти

 33 хил.лв.  22 хил.лв.

Комисионни инвест.посредник

 0 хил.лв.   2 хил.лв.

Други финансови разходи

 1 хил.лв.  1 хил.лв.

Всичко:

34 хил.лв. 25 хил.лв.

 

ІІ. Описание на системата на управление и оценка на нейната адекватност спрямо рисковия профил на застрахователя, съответно презастрахователя:

ОРГАНИЗАЦИОННА И УПРАВЛЕНСКА СТРУКТУРА НА
ЗАСТРАХОВАТЕЛНО ДРУЖЕСТВО ЮРОАМЕРИКАН АД

schematic

 

Във връзка с изискванията за изграждане на система за управление на риска регламентирана в Директива Платежоспособност ІІ и Кодекса за застраховане, са предприети действия относно разработване на структура и политика по отношение идентифициране и управление на рисковете, на които Дружеството е изложено.

1. Системата за управление включва:

Съвет на директорите с двама представляващи изпълнителни директори;

2. Въведени са следните функции с прилежащите им организационни единици и ръководни длъжности:

2.1 Функция по съответствието – ръководи се от мениджър „Вътрешен контрол”. Тя съветва управителните органи относно спазването на законовите и подзаконови нормативни актове, както и вътрешните правила и политики на дружеството;

2.2 Функция по вътрешен одит – ръководи се от мениджър „Вътрешен одит”. Той оценява адекватността и ефективността на системата за вътрешен контрол, предлага промени в правилата и процедурите в системата за управление с цел подобряване;

2.3 Функция по управление на риска – ръководи се от „Риск мениджър”. Той изпълнява политиката по управление на риска, която включва стратегии, процеси и процедури за непрекъснато идентифицирани, измерване, докладване и управление на рисковете;

2.4 Актюерска функция – Отговорният акюер извършва актюерското обслужване на дружеството и определя справедлива и точна оценка на необходимите застрахователни резерви, като определя тарифите по класове застраховки, които да съответстват най-точно на поетите рискове.

3. Разпределение на правомощията между изпълнителните директори и членовете на Съвета на директорите в управлението и контрола.

Изпълнителните директори съгласно Кодекса за застраховане представляват дружеството заедно. Отговорността за оперативното управление, както и разпределението на функциите и правомощията е конкретизирана в системата за управление, представена графично по-горе.

3.1 Функции и правомощия на изпълнителен директор 1:
Съгласно изискванията за квалификация и опит, изпълнителен директор 1 отговаря за управлението на:
Финансово-счетоводната и административна дейност с прилежащите отдели и контрол на оперативните връзки и дейности;
Правно обслужване – цялостната дейност по координация и изпълнение на функциите и спазване на законосъобразността, споразумения, съдебни спорове и други.;
Информационно обслужване – организира, контролира и следи системата за информационно обслужване с организация на взаимните връзки на подсистемите за финансово обслужване, обслужване на търговския процес, ликвидация на щети, документооборот и получаване на всички необходими коректни данни, като база за анализ на дейността;

3.2 Функции и правомощия на изпълнителен директор 2 отговаря за специфичните процеси на търговската дейност в застрахователното дружество:
Продажби – организира и контролира търговския процес по отношение на изграждане на клонова мрежа и работа с посредници (агенти и брокери);
Ликвидация – отговаря за процеса на ликвидация и спазването на правилата приети от компанията съгласно действащата нормативна база;
Методология – отговаря за развитието на застрахователните продукти, съобразно изискванията на пазара, подготовката на документи за участие в конкурси и поръчки, предлага промени и допълнения в общи и специфични условия, отговаря за организацията и процеса но постоянно обучение и повишаване на квалификацията на персонала ангажиран с търговския процес (курсове, беседи, семинари, тестове).

4. Комитети към Съвета на директорите

 Комитет Делегирана функция
 Комитет по одит Осигурява действието на ефективна система за вътрешен контрол в рамките на Дружеството и следи за подбора и възнаграждението на външния одитор.
 Комитет по инвестиции Анализира и преглежда инвестиционната политика на дружеството и нейното прилагане за дейността.
 Комитет за риск и резерви Текущ контрол и управление на дейността по отношение на поетия риск спрямо склонността на Съвета на директорите да поема риск и адекватността на резервите.

 Съветът на директорите поддържа редовни контакти с комитетите чрез информацията, предоставена на Съвета на директорите и активно проверява тази информация при необходимост.

 

 

ІІІ. Описание поотделно за всяка категория риск, на рисковата експозиция, концентрация, намаляване и чувствителност:

1. Политика на ръководството по отношение управление на рискове, свързани с финансови инструменти

Съгласно изискванията на Кодекса за застраховането, Дружеството следва да инвестира застрахователните си резерви в активи и в съответствие с утвърдени в Кодекса за застраховане лимити. На този етап от развитието му те са в минимален размер и основно внимание се отделя на инвестициите на собствените средства.
В следствие от използването на финансови инструменти Дружеството е изложено на различни видове финансов риск, най-значимите от които са пазарен риск, кредитен риск и ликвиден риск.
Спецификата при управлението на финансовия портфейли на Дружеството, извежда необходимостта от прилагането на адекватни системи за идентифициране и управление на горните видове рискове.
От особено значение са процедурите за управление на рисковете, механизмите за адекватна реакция при тяхното проявление за поддържане на оптимална ликвидност и диверсификация.

1.1 Оценка на пазарния риск

Всички търгуеми финансови инструменти са изложени на пазарен риск, който представлява рискът от повишаване или намаляване на тяхната пазарна стойност в следствие на бъдещи промени в пазарните условия. Финансовите инструменти се оценяват по справедлива стойност и всички промени в пазарните условия се отразяват директно във финансовия отчет.
В оценката на пазарния риск през 2015 г. се идентифицира влиянието на следните фактори:
Риск свързан с акции;
Риск свързан с недвижима собственост;
Риск от пазарна концентрация.
За избягване на риска от концентрация, Дружеството се стреми да поддържа оптимална диверсификация на инвестициите и те да се извършват във финансови институции с висок рейтинг.

1.2 Оценка на лихвен риск

Дружеството не използва кредитно финансиране за дейността си, поради което пасивите на Дружеството не са изложени на лихвен риск.
Дейностите по управление на риска имат за цел оптимизирането на нетния доход от лихви при дадени пазарни лихвени равнища в съответствие с бизнес стратегиите на Дружеството. Процедурите по управление на лихвения риск се прилагат от гледна точка на чувствителността на Дружеството спрямо промени в лихвените равнища.
Действителният ефект зависи от фактори, които включват промените в лихвения процент, породени от чувствителността спрямо различните периоди. На настоящия етап Дружеството не е изложено на валутен риск, тъй като инвестициите се извършват само на българския финансов пазар в условията на валутен борд.

1.3 Оценка на кредитния риск

При управление на кредитния риск Дружеството наблюдава риска от неизпълнение на ангажименти от страна на контрагенти при операции с финансови инструменти.
При наблюдението на рисковата експозиция се отчитат колебанията в справедливата стойност на финансовите инструменти. Дружеството осъществява управлението на риска като оперира само с контрагенти, притежаващи висок кредитен рейтинг.
Кредитният риск относно пари и парични еквиваленти се счита за несъществен, тъй като контрагентите са банки с добра репутация и добра външна оценка на кредитния рейтинг.

1.4 Оценка на ликвиден риск

За да се избегнат ликвидни проблеми се извършва контрол и оценка на ликвидността и паричните потоци на Дружеството, като се предприемат и действия като поддържане на краткосрочни депозити до 3 месеца.
Върху ликвидността на Дружеството се извършва ежедневно наблюдение на изходящите и входящи парични потоци на месечна база.
При констатиране на ликвидни проблеми е изградена процедура по уведомяване на заинтересованите лица - лицето отговорно за управлението на риска и управителния съвет.
От започване на дейността на Дружеството не е отчетен недостиг на ликвидни средства или затруднения при покриване на текущите му задължения.
През отчетния период Дружеството не е ползвало външни източници за осигуряване на ликвидни средства, като е изпълнявал своите текущи задължения в срок.
Определяне на справедлива стойност
Справедливата стойност на финансовите активи и пасиви търгувани на активни пазари (каквито са търгуеми ценни книжа) е базирана на пазарни котировки към последна дата на търгуване през всеки отчетен месец. Финансов актив се счита за търгуван на активен пазар, ако пазарните котировки са налични от борси, дилъри, брокери и т.н., тези цени се представят като реални и редовно осъществявани пазарни сделки.
Справедливата стойност на финансови активи, които не се търгуват на активен пазар се определят чрез използване на техники за оценка приети с вътрешните правила за оценка на активи. Дружеството използва различни методи за оценка и предположения, базирани на пазарни условия, съществуващи в съответствие с тези правила.
Дружеството е приело измененията в МСФО 7, в сила от 1 януари 2009, което изисква Дружеството да класифицира оценяването по справедлива стойност чрез използване на йерархия на оценките по справедлива стойност, която отразява значимостта на входните данни, използвани при определяне на оценките. Йерархията за отчитане по справедлива стойност има следните три нива:

Пазарни котировки от активни пазари (ниво 1).

Входни данни, различни от пазарните котировки, използвани при ниво 1, които са наблюдавани за дадени активи директно или индиректно (ниво 2).
Входни данни, които не са базирани на наблюдавани пазарни данни (ниво3) - например настояща стойност на дисконтираните парични потоци.

 

ІV. Описание поотделно за активите, техническите резерви и другите пасиви, на основите и методите, използвани при тяхното оценяване, заедно с обяснение за всяко значително несъответствие с използваните основи и методи за оценка във финансовите отчети:

1. Нематериални активи включват програмни продукти, фирмен знак и други. Те се отчитат по цена на придобиване, включваща всички платени мита, невъзстановими данъци и направените преки разходи във връзка с подготовка на актива за експлоатация, при което капитализираните разходи се амортизират въз основа на линейния метод през оценения срок на полезен живот на активите, тъй като се счита, че той е ограничен.
Последващото оценяване се извършва по цена на придобиване, намалена с натрупаните амортизации и загуби от обезценка. Направените обезценки се отчитат като разход и се признават в отчета за печалбата или загубата и другия всеобхватен доход за съответния период.
Последващите разходи, които възникват във връзка с нематериалните активи след първоначалното им признаване, се признават в отчета за печалбата или загубата и другия всеобхватен доход за периода на тяхното възникване, освен ако благодарение на тях активът може да генерира повече от първоначално предвидените бъдещи икономически ползи и когато тези разходи могат надеждно да бъдат оценени и отнесени към актива. Ако тези условия са изпълнени, разходите се добавят към себестойността на актива.

Остатъчната стойност и полезният живот на нематериалните активи се преценяват от ръководството към всяка отчетна дата.
Нематериалните активи се амортизират по линейния метод, през техния полезен срок на експлоатация, със следните годишни амортизационни норми:

   За счетоводни цели За данъчни цели
Права върху интелектуалната собственост  4% 4% 
Лицензии   4% 4% 

Разходите за амортизация са включени в отчета за печалбата или загубата и другия всеобхватен доход на ред „Административни разходи”.
Печалбата или загубата от продажбата на нематериални активи се определя като разлика между постъпленията от продажбата и балансовата стойност на активите и се отразява в отчета за печалбата или загубата и другия всеобхватен доход на ред „Печалба/(Загуба) от продажба на нетекущи активи”.
Избраният праг на същественост за нематериалните активи на Дружеството е в размер на 700 лв.
2. Имоти, машини и съоръжения
Имотите, машините и съоръженията се оценяват първоначално по себестойност, включваща цената на придобиване, както и всички преки разходи за привеждането на актива в работно състояние.
Последващото оценяване се извършва по цена на придобиване, намалена с натрупаните амортизации и загуби от обезценка. Направените обезценки се отчитат като разход и се признават в отчета за печалбата или загубата и другия всеобхватен доход за съответния период.
Последващите разходи, свързани с определен актив от имоти, машини и съоръжения, се прибавят към балансовата сума на актива, когато е вероятно Дружеството да има икономически ползи, надвишаващи първоначално оценената ефективност на съществуващия актив. Всички други последващи разходи се признават за разход за периода, в който са направени.
Остатъчната стойност и полезният живот на имоти, машини и съоръжения се преценяват от ръководството към всяка отчетна дата.
Имоти, машини и съоръжения, придобити при условията на финансов лизинг, се амортизират на база на очаквания полезен срок на годност, определен посредством сравнение с подобни собствени активи на Дружеството, или на база на лизинговия договор, ако неговият срок е по-кратък.


Материалните активи се амортизират по линейния метод, през техния полезен срок на експлоатация, със следните годишни амортизационни норми:

   За счетоводни цели За данъчни цели
Компютри, периферни устройства, софтуер 50% 50%
Транспортни средства   25% 25% 
Машини, оборудване, апаратура 30% 30%
Други дълготрайни материални активи 15% 15%

 

Печалбата или загубата от продажбата на имоти, машини и съоръжения се определя като разлика между постъпленията от продажбата и балансовата стойност на актива и се признава в отчета за печалбата или загубата и другия всеобхватен доход на ред „Печалба/ (Загуба) от продажба на нетекущи активи”.
Избраният праг на същественост за имотите, машините и съоръженията на Дружеството е в размер на 700лв.

 

V. Описание на управлението на капитала:

1. Структура и размер на собствените средства, както и тяхното качество

 Основни собствени средства ОБЩО
(лева) 
Капитал от 1-ви ред
(неограничен) 
Обикновено акционерен капитал (включително изкупени собствени акции) 5 000 000 5 000 000
Резервни фондове  85 545 85 545 
 Резерв за равняване  (156 871) (156 871) 
 Сума на основните собствени средства след корекциите  4 928 688 4 928 688 
 Сума на наличните собствени средства, които отговарят на капиталовото изискване за платежоспособност 4 928 688  4 928 688 
 Сума на наличните собствени средства, които отговарят на минималното капиталово изискване 4 928 688  4 928 688 
 Сума на допустимите собствени средства за покриване на капиталовото изискване за платежоспособност 4 928 688  4 928 688 
Сума на допустимите собствени средства за покриване на минималното капиталово изискване  4 928 688 4 928 688 

 

2. Размер на капиталовото изискване за платежоспособност и на минималното капиталово изискване

Общ резултат за минималното капиталово изискване лева
КИП изчислено по стандартна формула съгласно Регламента    1 124 450
Линейно минимално КИП съгласно чл.249, и чл. 250 от Регламента 46 
Комбинирано минимално КИП съгласно чл.248, ал.2 от Регламента 281 112 
Абсолютна долна граница съгласно чл.129 от Директивата и чл.253 от Регламента  2 200 000 Евро
Абсолютна долна граница съгласно Кодекса за застраховане действащ до 31.12.2015 4 600 000 
Минимално капиталово изискване съгласно чл.248, ал.1 от Регламента 4 600 000 

В приложената таблица капиталовото изискване за платежоспособност на ЗК ЮРОАМЕРИКАН АД по „Платежоспособност II" е изчислено при използването на стандартната формула

 

3. Дружеството не представя допълнителна информация, за разлики между допусканията, стоящи в основата на стандартната формула, и тези на вътрешен модел за изчисляване на капиталовото изискване за платежоспособност, тъй като ползва Стандартна формула.

4. Дружеството не е допускало неспазване на минималното капиталово изискване или на минималния гаранционен капитал.

ЦЕНТРАЛЕН ОФИС

ул. Емил Берсински 12

office@euro-american.eu

Search