За компанията

 ЗАСТРАХОВАТЕЛНА КОМПАНИЯ ЮРОАМЕРИКАН АД е динамично развиващо се дружество в областта на небанковите финансови услуги.

Компанията е първоприемник на ЗЗД „Планета” АД, притежаващо Лиценз № 06 – ЗСД /04.08.2004 г. от КФН за упражняване на дейност по доброволно здравно осигуряване. След промените на ЗЗО и привеждане към изискванията на Кодекса за застраховане, с Решение № 238-ОЗ от 27 февруари 2014 г. на КФН, Компанията получи Лиценз за извършване на дейност по Застраховка „Заболяване”.

Капиталовата база на компанията е 8 000 000 /осем милиона/ лева, което ни нарежда сред най – високо капитализираните дружества на българския застрахователен пазар и е гаранция за качествено изпълнение на поетите задължения към партньорите.

От своето основаване до днес дружеството предостави здравноосигурителни услуги с високо качество на лица, работещи в различни дружества:

 • Авеста Трейд АД
 • МБАЛ Есперанца
 • Солар Холд АД
 • Индъстрис Консултинг АД
 • Сил-Тек Индъстрис АД
 • Терезин Хаусфервалтунг
 • Хайтман България
 • и други.

КОИ СМЕ НИЕ

През месец септември 2019 г. дружеството смени собствеността си, с което се поставя ново начало на дейността, като в най-скоро време ще бъде разширен обхвата на лиценза за упражняване на застрахователна дейност.

ПАКЕТИ ЗДРАВНИ УСЛУГИ

Предлаганите от нас услуги са насочени към профилактика с цел ранна диагностика и лечение. Предлагаме Ви опита си и експертния подход при оценяване на потребностите и изискванията Ви, за да реализираме съвместно програма от здравни пакети, които съответстват на Вашите бизнес приоритети и корпоративната Ви култура. Акцентираме върху превантивния подход, за да открием навреме отклоненията в здравния статус на Вашите служители. Това ще осигури възможност за навременно лечение на възникналите заболявания и ще намали отсъствията от работа поради заболяване. Ще намали риска от хронифициране на заболяванията, временна и трайна загуба на трудоспособност и инвалидизиране.

Подобряване на здравето и предпазване от заболявания - включва здравни услуги за опазване на здравето и ранно откриване на заболяванията

Извънболнична медицинска помощ - включва първични и повторни прегледи при свободно избран лекар, в извънболнични амбулаторни и домашни условия, клинико-лабораторни и клинико-инструментални изследвания, лечение, рехабилитация и системно лекарско наблюдение

Болнична медицинска помощ - включва диагностика и лечение на застрахованите лица в клиники и отделения на многопрофилни и специализирани болници за активно лечение, манипулации и операции.

Услуги, свързани с битови и други допълнителни условия при предоставяне на медицинска помощ - включва пълен обем медицински и немедицински услуги и спомагателни дейности, свързани с допълнителни грижи за болните в домашни и болнични условия от специалисти по медицински грижи - медицински сестри, рехабилитатори, с цел ускоряване на оздравителния процес.

Възстановяване на разходи  - предлага възможността за възстановяване на извършени разходи от застрахованите лица за медицински услуги, закупуване на лекарства и помощни средства.

ПОКРИТИЕ В СТРАНАТА

Компанията има сключени договори с лечебни заведения в цялата страна. В тези реномирани болници, университетски и национални центрове застрахованите лица имат възможността да ползват медицински услуги без да заплащат, само с представяне на застрахователен документ, издаден от Компанията. Териториалният обхват, с който разполагаме, ни позволява да изпълним предложението във всяка точка на страната.

ПОЛЗВАНЕ НА МЕДИЦИНСКИТЕ УСЛУГИ

 • ЗК Юроамерикан АД предоставя на застрахованите лица подробно указание за реда и начина на ползване на медицинските услуги.
 • На гърба на застрахователния документ е посочен мобилния телефон на медицински координатор, стационарните телефони на компанията и телефон за денонощна координация в Call center.
 • Застрахованото лице се свързва с медицинския координатор, който му оказва съдействие и го насочва към необходим специалист за преглед или изследване и лечебно заведение.
 • Прегледите и изследванията, включени в застрахователния пакет “Подобряване на здравето и предпазване от заболяване” се провеждат по съгласуван график в избрано лечебно заведение.
 • При застрахователни пакети “Извънболнична медицинска помощ” и “Болнична медицинска помощ” застрахованото лице няма финансови взаимоотношения в лечебните заведения, с които Компанията има договорни отношения.
 • При пакет “Възстановяване на разходи” застрахованото лице ползва услугите срещу заплащане, след което Компанията възстановява извършените разходи до размера на договорения лимит.

 

Основна цел на екипа на ЗК Юроамерикан АД е грижата за застрахованите лица и предоставяне на висококачествено медицинско обслужване, съобразено със световните стандарти. Организацията и спазването на стандартите се следи строго от специалистите по контрол на медицинските услуги на Компанията.


Готови сме да отговорим на всички Ваши допълнителни въпроси.

 

                                                                                                               ЛИЦЕНЗ

ЦЕНТРАЛЕН ОФИС

ул. Емил Берсински 12

office@euro-american.eu

Search